Hill House Llanrhidian

Mae Hill House, annedd ar wahân sylweddol ar ei dir ei hun, yn addas ar gyfer teuluoedd estynedig sydd ar eu gwyliau ym Mhenrhyn Gŵyr.
Croeso Cymru
* * *
# 01792 391333 @ Anfon ymholiad
+ Ychwanegu at y Llyfryn Gwyliau i

Hill House Llanrhidian


Cyfleusterau

Croeso i blant Gwely crud ar gael Croeso i deuluoedd Teledu Freeview Cyfleusterau haearn smwthio Cyfleusterau golchi dillad Darperir llieiniau Parcio ar y safle Anifeiliaid anwes drwy drefniant Seibiannau byr ar gael Dim smygu o gwbl Wi-Fi


Designation

Hunanarlwyo


Diolch am eich diddordeb mewn aros yn Hill House. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth y mae ei hangen arnoch ar y tudalennau hyn neu ar ein gwefan, cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

Gyda'i bedair ystafell wely, dwy ystafell ymolchi, dwy ystafell fyw a chegin fawr ar ffurf ffermdy sy'n llawn cyfarpar, mae Hill House yn darparu llety cyfforddus ar gyfer gwyliau teuluol ym Mhenrhyn Gŵyr. Mae llawer o'n hymwelwyr yn grwpiau mawr o deuluoedd ac mae'r cyfuniad o ystafell wely ar y llawr cyntaf â thoiled a chawod gerllaw yn addas ar gyfer neiniau a theidiau â man broblemau symudedd. Mae dwy ystafell wely ddwbl, un ystafell â thri gwely sengl a phâr o welyau ar y llawr cyntaf.

Rydym yn cynnig llety i anifeiliaid anwes ac yn hapus i gynnig llety i fwy nag un anifail anwes drwy drefniant ymlaen llaw.

Mae lleoliad gwledig Hill House ar arfordir gogledd Gŵyr yn darparu golygfeydd panoramig o'r foryd ar draws tir ffermio agored a morfeydd heli Moryd Llwchwr a Moryd Burry. Mae'r teras sy'n wynebu tuag at y de sydd â chyfleusterau barbeciw yn darparu man gwych i wylio machlud haul godidog. Lawnt yn bennaf yw'r gerddi ac mae'n addas ar gyfer gemau pêl a raced. Mae'r dreif yn darparu digonedd o leoedd parcio oddi ar y stryd ar gyfer sawl car ac ôl-gerbydau bagiau.

Llanrhidian yw un o bentrefi hynaf y penrhyn ac mae'n dawel iawn gyda bron dim traffig yn gyrru trwyddo. Mae'r llwybr cerdded arfordirol yn mynd drwy'r pentref ac ar hyd y lôn sy'n rhedeg gerllaw Hill House. Mae llawer o lwybrau cerdded eraill yn mynd drwy'r pentref y gellir eu defnyddio ar gyfer mynd am dro bach neu am deithiau cerdded hwy.

Mae Llanrhidian a Hill House yn arbennig yn lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio ardal penrhyn Gŵyr a Bae Abertawe. Gellir cyrraedd y mwyafrif o'r atyniadau (traethau, cyrsiau golff, bwytai, safleoedd treftadaeth etc)yn hawdd ar droed neu ar feic.

Cyfeiriad post:
Hill House
Llanrhidian
Swansea
SA3 1ER

Rhif ffôn:
# 01792 391333   

Cyfeiriad e-bost:
@ stay@hillhousellanrhidian.co.uk

Gwefan:
W www.hillhousellanrhidian.co.uk

Cyfryngau cymdeithasol:
Facebook
Twitter
Google+

Graddau Croeso Cymru
Croeso Cymru
* * *
Cyfanswm yr unedau: 1
Cysgu (isafswm): 1
Cysgu (uchafswm): 9
Prisiau (yr uned yr wythnos) o: £530.00

Misoedd ar agor

JAN
/
FEB
/
MAR
/
APR
/
MAY
/
JUN
/
JUL
/
AUG
/
SEP
/
OCT
/
NOV
/
DEC
/

Gwobrau

Croeso i Gerddwyr

Croeso i Gerddwyr

Hygyrchedd

Bwydydd

Gwybodaeth deiet

Cadwch mewn cysylltiad!

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf a chynigion